Podczas sesji Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju w dniu 18 listopada 2020 roku podjęto uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wpieranie inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenie Gminy Połczyn-Zdrój. Założenia uchwały były konsultowane podczas spotkania z połczyńskimi przedsiębiorcami podczas „Śniadania Biznesowego” pod koniec sierpnia br.

– W celu pobudzenia rozwoju przedsiębiorstw na terenie Gminy Połczyn-Zdrój koniecznym wydaje się zorganizowanie systemu ulg i zwolnień z podatku od nieruchomości – wyjaśnia Burmistrz Sebastian Witek. – Każda gmina jest silna, jeśli na jej terenie działają prężnie prosperujące i rozwijające się przedsiębiorstwa. Silne lokalne firmy dające zatrudnienie i tworzące nowe miejsca pracy będą mogły liczyć na  przyjazne rozwiązania do prowadzenia i rozwoju ich działalności.

Uchwała określa zasady i warunki przyznawania zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją.
W myśl przyjętego dokumentu, zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Połczyn Zdrój przez przedsiębiorców realizujących nową inwestycję i tworzących nowe miejsca pracy w związku z realizacją nowej inwestycji.

Co obejmuje zwolnienie? Chodzi o nowo wybudowane budynki lub budowle oraz budynki i budowle istniejące, ale zaadoptowane na prowadzenie działalności gospodarczej poprzez rozbudowę, nadbudowę lub odbudowę już istniejącego budynku lub budowli na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych – budynki lub budowle będące już w posiadaniu podatnika, lecz wcześniej nie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem utworzenia w nich nowych miejsc pracy dla minimum:  w przypadku mikroprzedsiębiorcy – utworzenie co najmniej 2 nowych miejsc pracy; w przypadku małego przedsiębiorcy – utworzenie co najmniej 4 nowych miejsc pracy, a w przypadku średniego przedsiębiorcy – utworzenie co najmniej 6 nowych miejsc pracy. Zwolnienie dotyczy tej części, która została rozbudowana, nadbudowana lub odbudowana.
Nie jest to oferta dla każdego. Zwolnienie nie będzie przysługiwać przedsiębiorcy, który zalega z zapłatą zobowiązań wobec Gminy Połczyn-Zdrój w dniu przystąpienia do programu oraz całym okresie korzystania ze zwolnienia. Przysługuje ono także pod warunkiem utrzymania zwiększonego poziomu zatrudnienia przez cały okres zwolnienia.

Co jeszcze warto wiedzieć? Kwota pomocy (zwolnienia od podatku od nieruchomości) jest obliczana w odniesieniu do kosztów inwestycji w środki trwałe, które są związane z realizacją nowej inwestycji. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, zalicza się cenę nabycia prawa własności gruntów lub prawa użytkowania wieczystego, cenę nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (maszyny i urządzenia, w tym systemy i sieci teleinformatyczne, narzędzia, przyrządy i aparaturę).
Warunkiem udzielenia zwolnienia jest w przypadku mikroprzedsiębiorcy – poniesienie kosztów na nową inwestycję o wartości co najmniej 200 000,00 zł; w przypadku małego przedsiębiorcy – poniesienie kosztów na nową inwestycję o wartości co najmniej 400 000,00 zł, a w przypadku średniego przedsiębiorcy – poniesienie kosztów na nową inwestycję o wartości co najmniej 600 000,00 zł.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy, jednak nie dłużej niż 3 lata.

Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest udokumentowanie utrzymania liczby nowych miejsc pracy w okresie objętym zwolnieniem.

Śniadanie biznesowe 27 sierpnia 2020 r