Kamienica Targowa 6

Kamienica została rozebrana, dostępna sama działka

Kamienica w centrum Połczyna-Zdroju. Jedna z ostatnich trzech kamienic inwestycyjnych przy zabytkowej starówce uzdrowiska. Świetna lokalizacja na aparthotel lub nową kamienicę!

Informacje podstawowe
Właściciel Gmina Połczyn-Zdrój, Plac Wolności 3-4
Województwo Zachodniopomorskie
Powiat Świdwiński
Miejscowość Połczyn-Zdrój
Adres ul. Targowa 6, działka nr 312, obręb 003, Połczyn-Zdrój
Powierzchnia 113 m²
Rok budowy XVIII/XIX w.
Powierzchnia działki 0,0294 ha

Techniczna charakterystyka nieruchomości

Budynek w zabudowie śródmiejskiej, zwartej, pełni funkcję mieszkalną wielorodzinną – obecnie został wyłączony z eksploatacji i nie jest zamieszkany. Budynek bez piwnicy, posiada trzy kondygnacje nadziemne – parter, I piętro oraz poddasze nieużytkowe. Wejście główne przez bramę przejazdową z chodnika przy ul. Targowej. Obiekt o prostej, nieskomplikowanej konstrukcji, posadowiony w sposób bezpośredni na nośnym podłożu gruntowym. Ściany budynku elewacji północnej, południowej i zachodniej znajdują się bezpośrednio przy granicy działki nr 312.

Budynek wykonany został w technologii tradycyjnej murowanej oraz szachulcowej, ściany bez izolacji termicznej, stropy drewniane. Zasadnicza część obiektu przykryta jest dachem stromym, dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. Natomiast oficyna budynku znajdująca się od strony podwórza przykryta jest dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej. Elementy konstrukcyjne budynku zawierają spękania i rysy. Część elementów posiada ubytki i pęknięcia.

Budynek w chwili obecnej został wyłączony z eksploatacji. Z uwagi na stan techniczny budynek przeznaczony do generalnego remontu lub rozbiórki i adaptacji działki.

Położony w granicy obszaru Starego Miasta wpisanego do gminnego rejestru zabytków zapisany pod nr A 491 oraz położony w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego i zabytkowej zabudowy.

Działka znajduje się w strefie „B” ochrony uzdrowiska, której wszystkie zakazy i nakazy przewidziane w przepisach dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego znajdują się w Uchwale Nr XXXVIII/375/2017 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Połczyn-Zdrój. Objęta jest również miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym Uchwałą Nr LI/468/2014 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój. Działka oznaczona jest jako teren elementarny 39 MW, U. Ustalenia dotyczące ogólnych zasad zagospodarowania, ochrony konserwatorskiej, ochrony środowiska znajdują się w zapisach planu miejscowego ww. uchwały.

Ustalenia dla tereny elementarnego 39 MW, U
1 Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej w zabudowie zwartej
2 Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy a) Wysokość zabudowy – do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), nie wyżej niż 13 m,
b) Geometria dachów – dwu- lub wielospadowe,
c) Nachylenie połaci dachowych – 30° do 45°, przy dachach mansardowych do 70°,
d) Powierzchnia zabudowy – maks. 70% powierzchni działek,
e) Powierzchnia biologicznie czynna – min. 5% powierzchni działki
f) Powierzchni terenów zielonych – zgodnie z przepisami odrębnymi,
g) Wskaźnik intensywności zabudowy – 0 do 2,1
3 Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości a) Minimalna powierzchnia działki – 100 m2,
b) Minimalna szerokość frontu działki – 8 m.,
c) Kąt linii podziału działki – równoległy do istniejących granic podziału na działki a w przypadku ich braku prostopadły do linii rozgraniczającej z ulicą
4 Ustalenia komunikacyjne; ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej a) Dojazd – z ulic 66KDd, 67KDW, 76KDd (KDWpj),
b) Parkowanie – zgodnie z ustaleniami §12 pkt. 7
c) Prąd – z sieci n/n w przyległych ulicach,
d) Woda – z sieci w przyległych ulicach,
e) Kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach,
f) Wody opadowe – do sieci w przyległych ulicach,
g) Gaz – z sieci w przyległych ulicach
5 Ochrona zabytków a) Teren położony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
b) Teren położony w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego i zabytkowej zabudowy,
c) Teren położony w strefie WIII ograniczonej ochrony stanowiska archeologicznego,
d) Na rysunku zmiany planu oznaczono obiekty o walorach zabytkowych,
e) Obowiązują odpowiednie ustalenia §5,
f) Zakazuje się ocieplania od zewnątrz budynku położonego przy ul. Kilińskiego 2
6 Ochrona środowiska, przyrody a) Obowiązują ustalenia §4
7 Ustalenie dotyczące działalności lecznictwa uzdrowiskowego a) Teren znajduje się w strefie „B” ochrony uzdrowiska,
b) Obowiązują zakazy wynikające z przepisów odrębnych
8 Stawka procentowa od wzrostu wartości nieruchomości 0%

Dodatkowe informacje

Informacja techniczna: budynek wyposażony jest w instalacje elektryczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne.

Warunki sprzedaży: Nieruchomość zostanie sprzedana w formie przetargu, którego warunki zostaną określone przez Burmistrza Połczyna-Zdroju

Lokalizacja

Galeria zdjęć