Budynek użytkowy w Wardyniu Górnym

SPRZEDANA

W malowniczej, pełnej zieleni okolicy Wardynia Górnego czeka budynek użytkowy, wraz ze sporym przylegającym terenem. Ta dawna wiejska świetlica to dobre miejsce do zamieszkania, ale też na agroturystykę. Wieś liczy nieco ponad trzystu mieszkańców. Dostęp do nieruchomości bezpośrednio z asfaltowej drogi. Duży teren oraz dodatkowy budynek gospodarczy.

Informacje podstawowe
Właściciel Gmina Połczyn-Zdrój, Plac Wolności 3-4
Województwo Zachodniopomorskie
Powiat Świdwiński
Miejscowość Wardyń Górny
Adres Wardyń Górny 21, działka nr 72, obręb Wardyń Górny
Powierzchnia zabudowy 295 m²
Rok budowy 1939 r.
Powierzchnia działki 0,99 ha

Techniczna charakterystyka nieruchomości

Nieruchomość położona na terenie wsi Wardyń Górny, zabudowana jest nieużytkowanymi budynkami świetlicy wiejskiej i budynkiem gospodarczym.

Dogodny dojazd do nieruchomości, z drogi o nawierzchni bitumicznej prowadzącej przez wieś. Budynek w zabudowie wolnostojącej, murowany, częściowo podpiwniczony, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym o konstrukcji mieszanej, wykonany w technologii tradycyjnej z dachem wielospadowym, krytym dachówką. Powierzchnia użytkowa budynku to 485,2m2.

Ogólny stan techniczny budynku wynika z okresu eksploatacji oraz braku niezbędnych zabiegów konserwacyjno-remontowych wykonywanych w trakcie użytkowania. Zużycie techniczne elementów konstrukcyjnych jest proporcjonalne do wieku budynku. Budynek wymaga kapitalnego remontu i adaptacji w celu jego dalszego użytkowania. Wszystkie elementy wykończenia tj. wyprawy ścian wewnętrzne i zewnętrzne, podłogi i posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, izolacje pionowe i poziome, instalacje, wymagają wymiany i montażu.

Budynek wpisany do gminnego rejestru zabytków zapisany pod nr A 1401. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój zatwierdzona Uchwałą Nr XVI/141/2016 rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 20 stycznia 2016 r. dla obszaru działki nr 72 obręb Wardyń Górny przewiduje następujące oznaczenie: RM – tereny zabudowy zagrodowej; tereny rolnicze.

Tereny zabudowy zagrodowej (RM)

Funkcja towarzysząca lub uzupełniająca:

 • tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 • tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
 • tereny zabudowy usługowej,
 • tereny obsługi gospodarki rolnej, sadowniczej, ogrodniczej i rybackiej.

Charakterystyka:

 • zabudowa zagrodowa stanowi dominującą strukturę kształtującą przestrzeń gminy, dla której przewiduje się zachowanie istniejącego zagospodarowania oraz sukcesywne uzupełnianie w ramach pasm zabudowy,
 • ze względu na stopniowe zastępowanie zabudowy zagrodowej zabudową mieszkaniową oraz specjalizację istniejących gospodarstw rolnych nie przewiduje się konieczności wyznaczania nowych terenów,
 • ze względu na zlokalizowanie zabudowy zagrodowej wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz znaczne nierzadko oddalenie od centrów miejscowości, konieczne jest wprowadzenie funkcji uzupełniającej w postaci zabudowy usługowej.

Wytyczne:

 • zachowanie istniejącego zagospodarowania z dopuszczeniem modernizacji, rozbudowy i przebudowy budynków, z uwzględnieniem potrzeby porządkowania istniejącej zabudowy, jej uzupełniania i dostosowania do nowych warunków,
 • nakaz nawiązania charakterem i formą architektoniczną nowej zabudowy do istniejących budynków,
 • gabaryty i forma architektoniczna obiektów nie może powodować dysharmonii otoczenia i negatywnego wpływu na krajobraz,
 • dopuszczenie lokalizowania zakładów przetwórstwa rolnego z ograniczeniem oddziaływania do granic własności nieruchomości.

Tereny rolnicze

Charakterystyka:

 • tereny te obejmują grunty orne i uprawy sadownicze o przewadze gleb niższych klas bonitacyjnych (IV-VI) oraz gleby najwyższych klas (IIIa i IIIb) stanowiące podstawę gospodarki rolnej gminy. Zakłada się zachowanie ogólnej powierzchni upraw rolnych,
 • tereny o przewadze wyższych klas bonitacyjnych wskazano do ochrony przed zainwestowaniem z przeznaczeniem tylko dla rolniczego wykorzystania,
 • dopuszcza się lokalizację jedynie zabudowy zagrodowej.

Wytyczne:

 • wyłącznie gleb najwyższych klas bonitacyjnych z trwałego zainwestowania, z wyjątkiem zabudowy zagrodowej zgodnie z przepisami odrębnymi,
 • maksymalnie zachowanie istniejącego drzewostanu.

Dodatkowe informacje

Informacja techniczna: Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci energetycznej, wodociągowej i telefonicznej.

Warunki sprzedaży: Nieruchomość zostanie sprzedana w formie przetargu, którego warunki zostaną określone przez Burmistrza Połczyna-Zdroju.

Lokalizacja

Galeria zdjęć