Stara remiza

SPRZEDANA

Stylowa czerwona cegła i naturalne otoczenie pełne zieleni przywodzą na myśl toskańskie posiadłości. Nieruchomość dla miłośników ciszy i spokoju, którzy lubią odrestaurowywać domy po swojemu.

Informacje podstawowe
Właściciel Gmina Połczyn-Zdrój, Plac Wolności 3-4
Województwo Zachodniopomorskie
Powiat Świdwiński
Miejscowość Zajączkowo
Adres Zajączkowo, działka nr 24, obręb Zajączkowo
Powierzchnia zabudowy 99 m²
Rok budowy 1932 r.
Powierzchnia działki 0,25 ha

Techniczna charakterystyka nieruchomości

Nieruchomość położona jest na terenie wsi Zajączkowo, w odległości ok. 7 km w kierunku południowo-zachodnim od miasta Połczyn-Zdrój. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem użytkowym.

Budynek użytkowy w zabudowie wolnostojącej, murowany, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, konstrukcji mieszanej, wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek użytkowany był jako remiza strażacka. Wewnątrz znajdują się 4 pomieszczenia użytkowe.

Ogólny stan techniczny budynku wynika z okresu eksploatacji oraz braku niezbędnych zabiegów konserwacyjno-remontowych wykonywanych w trakcie użytkowania. Zużycie techniczne elementów konstrukcyjnych jest proporcjonalne do wieku budynku. Budynek wymaga remontu i adaptacji.

Na gruncie występują fragmenty fundamentów po nieistniejących zabudowaniach byłego siedliska rolnego. Działka ogrodzona jest siatką stalową na słupkach stalowych z bramą wjazdową dwuskrzydłową, z furtką od strony drogi utwardzonej. Teren od bramy budynku utwardzony nawierzchnią z płyt prefabrykowanych. Kształt działki regularny, teren lekko nachylony w kierunku wschodnim, przy wschodniej granicy działki znacznie obniżony. W sąsiedztwie nieruchomości występują grunty rolne. W dalszej odległości rozproszona zabudowa siedliskowa i zagrodowa. Dogodny dojazd z drogi o nawierzchni utwardzonej.

Dla obszaru przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zamiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój zatwierdzona jest Uchwałą Nr XVI/141/2016 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 20 stycznia 2016 r., dla obszaru działki nr 24 obr. Zajączkowo przewiduje następujące oznaczenie: tereny rolnicze niższych klas bonitacyjnych, RM- tereny zabudowy zagrodowej

Tereny rolnicze

Charakterystyka:

 • tereny te obejmują grunty orne i uprawy sadownicze o przewadze gleb niższych klas bonitacyjnych (IV-VI) oraz gleby najwyższych klas (IIIa i IIIb) stanowiące podstawę gospodarki rolnej gminy. Zakłada się zachowanie ogólnej powierzchni upraw rolnych,
 • tereny o przewadze wyższych klas bonitacyjnych wskazano do ochrony przed zainwestowaniem z przeznaczeniem tylko dla rolniczego wykorzystania,
 • dopuszcza się lokalizację jedynie zabudowy zagrodowej;

Wytyczne:

 • wyłącznie gleb najwyższych klas bonitacyjnych z trwałego zainwestowania, z wyjątkiem zabudowy zagrodowej zgodnie z przepisami odrębnymi,
 • maksymalnie zachowanie istniejącego drzewostanu.

Tereny zabudowy zagrodowej (RM)

Funkcja towarzysząca lub uzupełniająca:

 • tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 • tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
 • tereny zabudowy usługowej
 • tereny obsługi gospodarki rolnej, sadowniczej, ogrodniczej i rybackiej;

Charakterystyka:

 • zabudowa zagrodowa stanowi dominującą strukturę kształtującą przestrzeń gminy, dla której przewiduje się zachowanie istniejącego zagospodarowania oraz sukcesywne uzupełnianie w ramach pasm zabudowy,
 • ze względu na stopniowe zastępowanie zabudowy zagrodowej zabudową mieszkaniową oraz specjalizację istniejących gospodarstw rolnych nie przewiduje się konieczności wyznaczania nowych terenów,
 • ze względu na zlokalizowanie zabudowy zagrodowej wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz znaczne nierzadko oddalenie od centrów miejscowości, konieczne jest wprowadzenie funkcji uzupełniającej w postaci zabudowy usługowej;

Wytyczne:

 • zachowanie istniejącego zagospodarowania z dopuszczeniem modernizacji, rozbudowy i przebudowy budynków, z uwzględnieniem potrzeby porządkowania istniejącej zabudowy, jej uzupełniania i dostosowania do nowych warunków,
 • nakaz nawiązania charakterem i formą architektoniczną nowej zabudowy do istniejących budynków,
 • gabaryty i forma architektoniczna obiektów nie może powodować dysharmonii otoczenia i negatywnego wpływu na krajobraz,
 • dopuszczenie lokalizowania zakładów przetwórstwa rolnego z ograniczeniem oddziaływania do granic własności nieruchomości.

Dodatkowe informacje

Informacja techniczna: W obszarze działki występują następujące urządzenia infrastruktury technicznej: przyłącza i instalacje energetyczne, wodociągowe.

Warunki sprzedaży: Nieruchomość zostanie sprzedana w formie przetargu, którego warunki zostaną określone przez Burmistrza Połczyna-Zdroju.

Lokalizacja

Galeria zdjęć