Kamienica Rynkowa 8

SPRZEDANA

Kamienica w samym sercu połczyńskiego kurortu. Czeka na nowego właściciela, który przywróci jej dawną świetność. Jedna z ostatnich trzech kamienic inwestycyjnych przy zabytkowej starówce uzdrowiska. Prestiżowa lokalizacja na biznes lub apartamenty!

Informacje podstawowe
Właściciel Gmina Połczyn-Zdrój, Plac Wolności 3-4
Województwo Zachodniopomorskie
Powiat Świdwiński
Miejscowość Połczyn-Zdrój
Adres ul. Rynkowa 8, działka nr 255, obręb 003, Połczyn-Zdrój
Powierzchnia 118,2 m²
Rok budowy 1884 r.
Powierzchnia działki 0,0263 ha

Techniczna charakterystyka nieruchomości

Budynek mieszkalny wielorodzinny, niezamieszkały, w zabudowie zwartej, przylega bezpośrednio do chodnika. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, przylega do budynku sąsiedniego nr 6.

Do zasadniczej części budynku przylegają od strony podwórza dwie oficyny. Wejście do piwnic z przejazdu pod budynkiem na poziomie parteru. Piwnice nieużytkowane z powodu obecności wody gruntowej. Poddasze stanowi strych z wejściem z klatki schodowej.

Ściany konstrukcyjne budynku wykonane z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie wapiennej. Posiadają spękania spowodowane nierównomiernym osiadaniem budynku. Ściany wewnętrzne wykonane w konstrukcji drewnianej z wypełnieniem pełnej cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej. Wykazują spękania. Strop budynku odkształcony. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, do wymiany.

Zgodnie z zapisami w ekspertyzie technicznej budynek nie nadaje się do zamieszkania. Budynek wymaga kapitalnego remontu.

Budynek wpisany do gminnego rejestru zabytków zapisany pod nr A 661 oraz położony w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego i zabytkowej zabudowy.

Działka znajduje się w strefie „B” ochrony uzdrowiska, której wszystkie zakazy i nakazy przewidziane w przepisach dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego znajdują się w Uchwale Nr XXXVIII/375/2017 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Połczyn-Zdrój. Objęta jest również miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W zapisach planu miejscowego przyjętego Uchwałą Nr LI/468/2014 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój działka oznaczona jest jako teren elementarny 36 MW, U. Ustalenia dotyczące ogólnych zasad zagospodarowania, ochrony konserwatorskiej, ochrony środowiska znajdują się w zapisach planu miejscowego ww. uchwały.

Ustalenia dla tereny elementarnego 36 MW, U
1 Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej w zabudowie zwartej
2 Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy a) Wysokość zabudowy – do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), nie wyżej niż 13 m,
b) Geometria dachów – dwu- lub wielospadowe,
c) Nachylenie połaci dachowych – 30 do 45o, przy dachach mansardowych do 70o,
d) Powierzchnia zabudowy – maks. 70% powierzchni działek,
e) Powierzchnia biologicznie czynna – min. 50% powierzchni działki
f) Powierzchni terenów zielonych – zgodnie z przepisami odrębnymi,
g) Wskaźnik intensywności zabudowy – 0 do 2,1
3 Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości a) Minimalna powierzchnia działki – 100 m2,
b) Minimalna szerokość frontu działki – 8 m.,
c) Kąt linii podziału działki – równoległy do istniejących granic podziału na działki a w przypadku ich braku prostopadły do linii rozgraniczającej z ulicą
4 Ustalenia komunikacyjne; ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej a) Dojazd – z ulic 65KDd, 64KDWp, 68KDd, 69KDWpj,
b) Parkowanie – zgodnie z ustaleniami §12 pkt. 7
c) Prąd – z sieci n/n w przyległych ulicach,
d) Woda – z sieci w przyległych ulicach,
e) Kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach,
f) Wody opadowe – do sieci w przyległych ulicach,
g) Gaz – z sieci w przyległych ulicach
5 Ochrona zabytków a) Teren położony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
b) Teren położony w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego i zabytkowej zabudowy,
c) Teren położony w strefie WIII ograniczonej ochrony stanowiska archeologicznego,
d) Na rysunku zmiany planu oznaczono obiekty o walorach zabytkowych,
e) Obowiązują odpowiednie ustalenia §5,
f) Zakazuje się ocieplania od zewnątrz budynku położonego przy ul. Grunwaldzkiej 13, ul. Mariackiej 1a, 5
6 Ochrona środowiska, przyrody a) Obowiązują ustalenia §4
7 Ustalenie dotyczące działalności lecznictwa uzdrowiskowego a) Teren znajduje się w strefie „B” ochrony uzdrowiska,
b) Obowiązują zakazy wynikające z przepisów odrębnych
8 Stawka procentowa od wzrostu wartości nieruchomości 0%

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje: Gmina Połczyn-Zdrój posiada ekspertyzę techniczną budynku mieszkalnego przy ul. Rynkowej 8, opracowanej w lipcu 2011 r. Ekspertyza do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Informacja techniczna: budynek wyposażony jest w instalacje elektryczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne.

Warunki sprzedaży: Nieruchomość zostanie sprzedana w formie przetargu, którego warunki zostaną określone przez Burmistrza Połczyna-Zdroju

Lokalizacja

0" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="">

Galeria zdjęć