Dawna biblioteka w Redle

SPRZEDANA

Choć budynek ma już kilkadziesiąt lat, dysponuje całkiem współczesną bryłą. Niegdysiejsza biblioteka czeka na nowego właściciela. Świetny punkt przy asfaltowej drodze, w największej po Połczynie-Zdroju miejscowości gminy.

Informacje podstawowe
Właściciel Gmina Połczyn-Zdrój, Plac Wolności 3-4
Województwo Zachodniopomorskie
Powiat Świdwiński
Miejscowość Redło
Adres Redło, działka nr 89/2, obręb Redło
Powierzchnia 111 m²
Rok budowy II poł. XX w.
Powierzchnia działki 0,11 ha

Techniczna charakterystyka nieruchomości

Nieruchomość położona na terenie sporej i dobrze skomunikowanej miejscowości Redło, w centralnej zurbanizowanej strefie, w odległości ok. 10 km w kierunku zachodnim od miasta Połczyn-Zdrój. W sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, siedliskowa, usługowa, sakralna i oświatowa. Nieruchomość częściowo zabudowana jest budynkiem użytkowym. Pozostała część gruntu niezagospodarowana, zadarniona, nieogrodzona. Kształt działki regularny, teren równy, płaski. Dojazd do działki z drogi o nawierzchni utwardzonej.

Budynek użytkowy, przybudowany szczytem do budynku mieszkalnego, murowany, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, o konstrukcji masywnej. Wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek wcześniej użytkowany był jako biblioteka gminna. W budynku znajduje się 8 pomieszczeń użytkowych w tym 2 pomieszczenia WC.

Ogólny stan techniczny budynku wynika z okresu eksploatacji oraz braku niezbędnych zabiegów konserwacyjno-remontowych wykonywanych w trakcie użytkowania. Zużycie techniczne elementów konstrukcyjnych jest proporcjonalne do wieku budynku. Wymaga remontu i adaptacji.

Dla obszaru przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zamiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój zatwierdzona jest Uchwałą Nr XVI/141/2016 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 20 stycznia 2016 r., dla obszaru działki nr 88/2 obr. Redło przewiduje następujące oznaczenie: MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN)

Funkcja towarzysząca lub uzupełniająca:

  • tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
  • tereny zabudowy usługowej;

Charakterystyka:

  • istniejący stan zainwestowania wykazuje niedobór terenów zabudowy mieszkaniowej, dlatego w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej wskazano nowe tereny przeznaczone pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej,
  • tereny zagospodarowane wymagają uzupełnienia struktury przestrzennej poprzez wypełnienie luk w pasmach zabudowy, porządkowanie przestrzeni oraz tworzenie lokalnych wnętrz urbanistycznych,
  • konieczne jest uzupełnienie terenów o dodatkowe funkcje: usługi podstawowe, zieleń urządzoną, tereny sportu i rekreacji (skwery, boiska i place zabaw), adekwatnie do wielkości oraz potrzeb społeczności lokalnej,
  • konieczne jest kształtowanie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej z uwzględnieniem przestrzeni publicznych stanowiących miejsca integracji społecznej w ramach funkcji rozrywkowej, wypoczynkowej, rekreacyjnej i usługowej,
  • konieczne może być wyznaczenie ciągów komunikacyjnych zapewniających dostęp do nowych terenów zabudowy z uwzględnieniem ich właściwego powiązania z zewnętrznym układem drogowym;

Wytyczne:

  • zachowanie istniejącego zagospodarowania z dopuszczeniem modernizacji, rozbudowy i przebudowy budynków, z uwzględnieniem potrzeby porządkowania istniejącej zabudowy, jej uzupełniania i dostosowania do nowych warunków,
  • nakaz nawiązania charakterem i formą architektoniczną nowej zabudowy do istniejących budynków,
  • gabaryty i forma architektoniczna obiektów nie może powodować dysharmonii otoczenia i negatywnego wpływu na krajobraz.

Dodatkowe informacje

Informacja techniczna: W obszarze działki występują następujące sieci infrastruktury technicznej: energia elektryczna, wodociągowa, kanalizacja.

Warunki sprzedaży: Nieruchomość zostanie sprzedana w formie przetargu, którego warunki zostaną określone przez Burmistrza Połczyna-Zdroju

Lokalizacja

Galeria zdjęć