Kamienica 5 Marca 11

SPRZEDANA

Trzecia kamienica w centrum Połczyna-Zdroju, dosłownie kilkadziesiąt metrów od rynku przed Ratuszem. Doskonałe miejsce na mieszkania i usługi w klimatycznej okolicy.

Informacje podstawowe
Właściciel Gmina Połczyn-Zdrój, Plac Wolności 3-4
Województwo Zachodniopomorskie
Powiat Świdwiński
Miejscowość Połczyn-Zdrój
Adres ul. 5 Marca 11, działka nr 268/3, obręb 003, Połczyn-Zdrój
Powierzchnia 175 m²
Rok budowy Przed 1945 r.
Powierzchnia działki 0,0621 ha

Techniczna charakterystyka nieruchomości

Budynek mieszkalno-usługowy. Kamienica jest obiektem dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, w części podpiwniczonym. Budynek stanowi zwartą ciągłą zabudowę ul. 5 Marca, oddzieloną dylatacjami z budynku przylegającymi do siebie ścianami szczytowymi. W trakcie eksploatacji kamienicy dokonano kilku przebudów związanych ze zwiększeniem powierzchni mieszkalnych i zmianą sposobu użytkowania w części parterowej.

W parterze znajduje się podcień z bramą przejazdową na podwórko, gdzie zlokalizowane są wejścia do części mieszkalnej kamienicy, piwnicy oraz wejścia do innych oficyn, budynków gospodarczych i wjazdy do garaży. Pozostałą cześć parteru budynku stanowi powierzchnia usługowa. Na piętrze i w części poddasza użytkowego znajdują się mieszkania. Pozostała część poddasza wykorzystywana jest jako suszarnia. Drugi poziom poddasza nie jest użytkowany.

Budynek wyposażony jest w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną. Przez działkę przebiega również sieć gazowa. W części mieszkalnej korzystano z ogrzewania piecowego. Są to piece i trzony kuchenne kaflowe. Piece są podłączone do kominów z przewodami dymowymi. W części usługowej w parterze korzystano z ogrzewania gazowego.

Elementy konstrukcyjne budynku zawierają spękania i rysy. Część elementów posiada ubytki i pęknięcia. Podciąg stropu został podparty ryglami i 12 stemplami po obu stronach przejścia.

Budynek w chwili obecnej został wyłączony z eksploatacji i nie jest zamieszkany. Z uwagi na stan techniczny budynek przeznaczony do generalnego remontu lub rozbiórki i adaptacji działki.

Budynek wpisany do gminnego rejestru zabytków zapisany pod nr A 769. Działka znajduje się w strefie „B” ochrony uzdrowiska, której wszystkie zakazy i nakazy przewidziane w przepisach dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego znajdują się w Uchwale Nr XXXVIII/375/2017 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Połczyn-Zdrój. Objęta jest również miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W zapisach planu miejscowego przyjętego Uchwałą Nr LI/468/2014 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój działka oznaczona jest jako teren elementarny 42 MW, U. Ustalenia dotyczące ogólnych zasad zagospodarowania, ochrony konserwatorskiej, ochrony środowiska znajdują się w zapisach planu miejscowego ww. uchwały.

Ustalenia dla tereny elementarnego 42 MW, U
1 Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej w zabudowie zwartej
2 Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy a) Wysokość zabudowy – do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), nie wyżej niż 13 m,
b) Geometria dachów – dwu- lub wielospadowe,
c) Nachylenie połaci dachowych – 30°; do 45°, przy dachach mansardowych do 70°,
d) Powierzchnia zabudowy – maks. 70% powierzchni działek,
e) Powierzchnia biologicznie czynna – min. 50% powierzchni działki
f) Powierzchni terenów zielonych – zgodnie z przepisami odrębnymi,
g) Wskaźnik intensywności zabudowy – 0 do 2,1
3 Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości a) Minimalna powierzchnia działki – 100 m2,
b) Minimalna szerokość frontu działki – 8 m.,
c) Kąt linii podziału działki – równoległy do istniejących granic podziału na działki a w przypadku ich braku prostopadły do linii rozgraniczającej z ulicą
4 Ustalenia komunikacyjne; ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej a) Dojazd – z ulic 64KDWp, 66KDd, 76KDd (KDWpj),
b) Parkowanie – zgodnie z ustaleniami §12 pkt. 7
c) Prąd – z sieci n/n w przyległych ulicach,
d) Woda – z sieci w przyległych ulicach,
e) Kanalizacja – do sieci w przyległych ulicach,
f) Wody opadowe – do sieci w przyległych ulicach,
g) Gaz – z sieci w przyległych ulicach
5 Ochrona zabytków a) Teren położony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
b) Teren położony w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego i zabytkowej zabudowy,
c) Teren położony w strefie WIII ograniczonej ochrony stanowiska archeologicznego,
d) Na rysunku zmiany planu oznaczono obiekty o walorach zabytkowych,
e) Obowiązują odpowiednie ustalenia §5,
f) Zakazuje się ocieplania od zewnątrz budynku położonego przy ul. Mariackiej 6, Targowej 1, 3
6 Ochrona środowiska, przyrody a) Obowiązują ustalenia §4
7 Ustalenie dotyczące działalności lecznictwa uzdrowiskowego a) Teren znajduje się w strefie „B” ochrony uzdrowiska,
b) Obowiązują zakazy wynikające z przepisów odrębnych
8 Stawka procentowa od wzrostu wartości nieruchomości 0%

Dodatkowe informacje

Informacja techniczna: budynek wyposażony jest w instalacje elektryczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne.

Warunki sprzedaży: Nieruchomość zostanie sprzedana w formie przetargu, którego warunki zostaną określone przez Burmistrza Połczyna-Zdroju

Lokalizacja

Galeria zdjęć